Search for:
ซ้อรัตน์ ผู้บริหาร หจก.สิราณิช ผู้รับเหมาพาร์ทเนอร์  ได้ส่งงวดงานประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก ซึ่งทำการส่งมอบงวดงานเป็นที่เรียบร้อยและน่าพอใจอย่างยิ่ง

Site training 9 ล้าน ระบบประปาหมู่บ้านใหญ่มาก คุณสุภาว์ กองจันทร์ ผู้จัดการจัดซื้อ  ได้ส่งเครื่องเชื่อมท่อ HDPE และ ทีมงานอบรมการใช้เครื่องเชื่อมท่อ HDPE เพื่อให้พาร์ทเนอร์สามารถลดต้นทุนงานก่อสร้างได้ นี้คือหนึ่งสิ่งที่เราทำให้กับพาร์ทเนอร์ของเรา

หจก.สิราณิช