สร้อยทอง

ร้านสร้อยทองค้าวัสดุ

โปรเจคที่กำลังดำเนินงาน

  1. โครงการเหมาสร้างห้องน้ำห้องส้วม และร้านค้า บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอหลังสวน (1.1ล้าน)