เพชรไพรัช

หจก.เพชรไพรัชการโยธา

โปรเจคที่สำเร็จแล้ว

 1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคุ้มหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี(6.8ล้าน)
 2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตะปาน1 สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน (2.3ล้าน)
 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 602 (เกษมสันต์) ม.6 ต.คียนซา (1.8ล้าน)
 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองไทร ม.3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง (1.6ล้าน)
 5. จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเกษมสุข (1.3ล้าน)
 6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยเขาคา ม.14 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ (1.0ล้าน)

โปรเจคที่กำลังดำเนินงาน

 1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี (1.9ล้าน)
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในพรุ ม.8 ต.ท่าเคยเชื่อม ม.3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี (7.8ล้าน)
 3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยน ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช (3.6ล้าน)
 4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ม.4 ต.ทุ่ง (0.9ล้าน)
 5. โครงการก่อสร้างหอถังประปาระบบน้ำบาดาล ต.โมถ่าย อ.ไชยา (0.8ล้าน)