Success case

Success case: กรรมการบอร์ดบริหารได้เข้าร่วมประชุมเสวนาเข้าสู่ Industry 4.0 พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานควบคู่กับพาร์ทเตอร์ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช