การสร้างทีมงาน

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปฏิเสธเลยไม่ได้ว่าการมีทีมงานเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะงานรับเหมาไม่สามารถทำเพียงคนเดียวได้ แล้วจะทำอย่างไรให้ทีมงานที่เรามี มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการ

การสร้างทีมงาน เริ่มจากการคัดเลือกทีมงาน นอกจากประสบการณ์ความสามารถที่ต้องดูแล้ว ในเรื่องของทัศคติต่อการทำงาน หรือต่อการดำเนินชีวิตเป็นอีกอย่างที่ต้องใส่ใจ การให้โอกาสถือเป็นเรื่องที่ควรทำ ควรรู้ว่าต้องการทีมงานแบบไหน ด้านไหน เลือกคนให้ถูกกับงานเพื่อที่จะให้งานไม่มีปัญหา หรือติดปัญหาน้อยที่สุด เช่น ถ้าทีมงานถนัดงานด้านไฟฟ้า ควรเน้นไปสายงานไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด หรือการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆเสริมให้กับทีมงานก็จะช่วยเปิดโอกาสในการรับงานภายในอนาคตของธุรกิจได้อีก

เมื่อได้ทีมงานตรงความตรงการแล้ว ควรมีการพัมนาทีมงาน เช่นการจัดอบรมเสริมความรู้ความสามารถ เสริมในสิ่งที่ทีมงานขาด หรือพัฒนาในทางที่ดีถนัดให้ถนัดยิ่งขึ้นไปอีก

การทำงานเป็นทีมนอกจากความรู้ความสามารถ ทัศนคติแล้ว ยังมีเรื่องของบรรยากาศในการทำงานที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ การสร้างบรรยากาศทำได้ง่ายๆ เช่นการทักทายกันในทุกวัน เวลาติดปัญหา ควรใช้เหตุผลในการหาสาเหตุและวิธีแก้ไข อย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือตัดสินหาคนรับผิดชอบ เพียงเท่านี้การทำงานของทีมงานก็จะราบรื่นขึ้น