KMP INNOVATION CONTEST

Contest Project : คุณ รินทร์ณฐา เลิศทวีปรียากุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดเตรียมโครงการประกวดค้นหาบุคลากรคุณภาพ ทางด้าน IT เพื่อมาพัฒนาองค์กรของเราให้ทันต่อโลกในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าอาจารย์ทั้ง 5 สาขา จากคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ เชือว่าอีกไม่นานจะมี Application ที่ทำให้ผู้รับเหมาสะดวกยิ่งขึ้นแน่นอน !!