Start up meeting

Start up meeting: เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ ร่วมกับ ฟินพลัส พัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้กับพาร์ทเนอร์ ซึ่งพาร์ทเนอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในวงการรับเหมาก่อสร้าง competitive advantage ซึ่งขณะนี้ เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์ จะเร่ง launch ซอฟต์แวร์ ก่อนไตรมาศ 2 ของปี 2562 พร้อมทั้งจัดตั้งทีมพัฒนาโปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย