Search for:
คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร  เข้าตรวจเยี่ยมหน้างานโครงการป้องกันริมตลิ่ง อ.หาดใหญ่ โดยมีวิศวกรโยธา คุณ ถิรวุฒิ เกรียงทวีกิจ ผู้บริหารโครงการชี้แจ้งความคืบหน้าของงานก่อสร้าง