Search for:
คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร  เข้าตรวจเยี่ยมหน้างานโครงการป้องกันริมตลิ่ง อ.หาดใหญ่ โดยมีวิศวกรโยธา คุณ ถิรวุฒิ เกรียงทวีกิจ ผู้บริหารโครงการชี้แจ้งความคืบหน้าของงานก่อสร้าง

KMP in Indonesia คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร ได้รับคำเชิญให้เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้รับเหมารัฐบาลอินโดนีเซีย พร้อมเยี่ยมชมหน้างาน ณ เมือง serang พร้อม budget planning เพื่อเตรียมรับงานในงบประมาณอินโดนีเชียในปี 60 

หจก.ปิยะการโยธาก่อสร้าง

 หจก.ปิยะการโยธาก่อสร้าง