Job delivery 9 ล้าน

 ซ้อรัตน์ ผู้บริหาร สิราณิชได้ทำการส่งงวด 4 งวดพร้อมกันในการสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก อำเภอ คีรีรัฐนิคม ซึ่งได้รับส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จ