Job delivery:13.5 ล้าน

Job delivery:13.5 ล้านโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา สามารถทำงานเสร็จได้ตามกำหนดเวลา ในการนี่เคเอ็มพีพาร์ทเนอร์เปิดรับสมัคร พาร์ทเนอร์รายใหม่ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับเหมาให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น (จำนวนจำกัดแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอนะคะ) ทำงานร่วมกัน ทำงานได้ไกล