Site planning 54.7 ล้าน เกาะพยาม

 คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาแหล่งเงินทุนผู้รับเหมา งานประมูล งานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา Gprocurement  พร้อมด้วยคุณ ถนอม ผู้รับเหมางานโครงการพัฒนาเกาะพยาม ได้เข้าดูหน้าไซน์งานที่จะดำเนินการส่งวัสดุจากแผ่นดินหลักไปสู่เกาะพยาม