Site visit โครงการป้องกันริมตลิ่ง อ.หาดใหญ่

คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาแหล่งเงินทุนผู้รับเหมา งานประมูล งานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา Gprocurement เข้าตรวจเยี่ยมหน้างานโครงการป้องกันริมตลิ่ง อ.หาดใหญ่ โดยมีวิศวกรโยธา คุณ ถิรวุฒิ เกรียงทวีกิจ ผู้บริหารโครงการชี้แจ้งความคืบหน้าของงานก่อสร้าง