Factory visit :

คุณสุนทร ศรีอุบล ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานพาร์ทเนอร์ โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยโรงงานจะทำการป้อนวัสดุ อุปกรณ์ให้กับผู้รับเหมาพาร์ทเนอร์ เพื่อให้สามารถเข้าหน้างานได้ตรงเวลา และสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น