Reward to Japan

คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาแหล่งเงินทุนผู้รับเหมา งานประมูล งานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา Gprocurement  มอบรางวัลท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน และเงินท่องเที่ยว 20,000 บาท ให้แก่คุณสุภาว์ กองจันทร์ ผู้จัดการจัดซื้อ และ คุณธีรวรรณ ทิมรอด ฝ่ายบริหารโครงการ