Site planning

 คุณปิติพัฒน์ มงคลอริยนันท์ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาแหล่งเงินทุนผู้รับเหมา งานประมูล งานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา Gprocurement   พร้อมด้วยคุณ ณัฐชานันท์ รวีอริยนนท์ และคุณ ถนอม จากถนอมก่อสร้าง เข้าร่วมประชุมวางแผนงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะพยาม จังหวัด ระนอง ระยะเวลางานก่อสร้าง 720 วัน พวกเรามีกำหนดจะทำให้เสร็จภายใน 500 วัน ซึ่งงานนี้จะมีความท้าทายในเรื่องของการขนส่งทางเรือเข้ามาเป็นปัจจัยงานก่อสร้างด้วย